فواید تدوین فقه

در سدۀ نخستین اسلام به وجود آمدن چنین ائمۀ فن و صاحبان اجتهاد، دلیل روشنی بر صلاحیت و کارآمدی این امّت بود، در اثر فعالیت‌ها و تیز هوشی ایشان در زندگی معاشرتی و علمی این امّت، آن چنان نظم و یگانگی پیدا شد که امّت را از تفرقه فکری و بی‌نظمی معاشرت و هرج و مرج محفوظ نگه داشت، ایشان فقه را بر بنیادهای محکمی استوار کردند و با اصولی ترتیب دادند که در حل مشکلات و مسائل آینده نیز، می‌توان از آن استفاده کرد و زندگی عمومی را به راهنمایی شریعت می‌توان منظم و با قواعد گذراند.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …