مختصری از روش و عقیده سلف صالح

۱۰

 

نویسنده: خادم سنت نبوی ابومحمود عبدالقادر ارناووط

ترجمه: ابوشعیب اسفندیار شجاعی

فرمت: pdf. word

صفحات:۳۹

 

 

 

 

 

pdf روش سلف عبدالقادر الارنوط(PDF)

 

  
wordروش سلف عبدالقادر الارنوط(WORD)

 

 

 

چکیده کتاب :

  • و از عقائد سلف (صالح) این است: همانا خیروشر(و خوبی وبدی) به قضاء و قدر الله متعال می‌باشد، ولینک شر و بدی به دستور الله متعال نمی‌باشد، همانگونه که برخی می‌گویند، همه چیز(اعم از خیر و شر) به دستور الله متعال می‌باشد، زیرا الله متعال به خیر و خوبی دستور داده است و از شر و بدی ممانعت نموده است، و آن ذات منزه (هرگز) به بی‌حیائی دستور نمی‌دهد، و (بلکه برعکس) از آن ممانعت می‌نماید، و انسان مجبور نیست، و کارها و عقائدش را خود انتخاب و اختیار می‌نماید و او بنا بر اختیاری که به او داده شده است مستحق عذاب و ثواب می‌گردد، و او در (اجرای و یا عدم اجرای) امرو نهی (مذکور در شریعت) صاحب اختیار است.

 

 

مقاله پیشنهادی

به صبر کنندگان مژده بده

ما از آنِ الله هستیم و به سوی او برمی‌گردیم تا به هرکس هر عملی …