چهار قسم بودن انبیاء

صنف اوّل – پیامبرانی که فقط برای خود پیامبر هستند، مانند حضرت آدم ÷.

صنف دوّم – پیامبرانی بودند که به وسیله­ی خواب ملائکه را می‌دیدند و صدایش را می‌شنیدند و دارای شریعت مستقل نبودند، مثل حضرت لوط ÷ که پیرو ابراهیم ÷ بود.

صنف سوّم – پیامبرانی بودند که هم صدای ملائکه را می‌شنیدند و هم مأموریت داشتند. مثل حضرت یونس ÷.

صنف چهارم – هم در خواب و هم در بیداری ملائکه را می‌دیدند و برای عدّه­ی بسیار کثیری از مردم و امتّ‌ها برانگیخته شده بودند و صاحب کتاب بودند؛ مثل پیامبران اولوالعزم.

مقاله پیشنهادی

نزول عیسی بن مریم علیهما السلام

بعد از خارج شدن دجال و به فساد پرداختن در زمین، الله، عیسی بن مریم …