موضع اهل سنت در برابر هواپرستان واهل بدعت (جلد دوم)

موضع اهل سنت در برابر هواپرستان واهل بدعت (جلد دوم)

نویسنده: إبراهیم عامر الرحیلی

ترجمه: مجموعه اهل سنت و جماعت

فرمت: PDF. word

صفحات: ۲۹۸

 

 

 

pdf

 

 

word

 

 

چکیده: نویسنده به بررسی مواضع سلف در برابر اهل بدعت بنا بر نصوصی که بیشتر آن در بیان مذهب سلف است می‌باشد وبنابرآنچه آثار نقل شده از آنها نشانگر آن است وبنا بر گفته‌های محققان اهل سنت به این موضوع پرداخته است.

در نوشتن این پژوهش برنامه‌ای را در پیش گرفته‌ است که شامل مقدمه -مدخل- وچهار باب- وخاتمه است.

در مقدمه چکیده مختصری از پدیدآمدن فرقه‌های بدعتی را ذکر نموده وبه صورت مختصر موضع سلف را در برابر اهل بدعت بیان داشته‌ام، سپس عواملی که براثر آن من این موضوع را انتخاب نمودم وروشی که در نوشتن این پژوهش درپیش گرفتم وبرنامه پژوهش را ذکر کرده‌ام.

اما مدخل در مورد تعریف سنت و اهل سنت و بدعت و اهل بدعت است و نیز در مورد امر به لازم گرفتن سنت و پرهیز از بدعت است

اما ابواب بحث به صورت ذیل ذکر می‌شود:

باب اول

(موضع اهل سنت در کافر قرار دادن وفاسق قرار دادن ولعنت کردن وپذیرفته شدن اعمال اهل بدعت وحکم توبه آنها)

باب دوم

(موضع اهل سنت در مورد نماز خواندن پشت سر اهل بدعت وازدواج با آنها وخوردن حیواناتی که آنها ذبح می‌کنند وعیادت کردن بیمارهایشان وحضور در جنازه‌هایشان وحکم ارث بردن آنها واز آنها)

باب سوم

(موضع اهل سنت در بغض اهل بدعت وغیبت آنها وبعضی مسایل دیگر که به دبدار وگفتگو با اهل بدعت ربط دارد وبیان موضع اهل سنت در مورد مجازات اهل بدعت)

باب چهارم

(موضع اهل سنت در مورد گواهی دادن وروایت کردن اهل بدعت وحکم استخدام آنها در تعلیم وجهاد)

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …