منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت

چون نماز امتیاز و شأن و ویژگى خاص و مهمى  در بین سائر عبادات داشت خداوند آنرا بدون واسطه و میانجى در شب إسراء و معراج با مخاطب قرار دادن مستقیم رسول الله (ص) بر او و امتش فرض گرداند .

و به اینخاطر بود که رسول الله (ص) وقتى أمر مهم و یا حادثه اى رخ مى داد مانند خسوف (خسوف: گرفتن ماه، یا از نظر پنهان شدن ماه در شبهائى که باید ماه دیده شود، در فارسى: ماه گرفتگى، و ماه گرفت هم مى گویند) (فرهنگ عمید)  ماه و کسوف (کسوف: گرفته شدن آفتاب، تاریک شدن قرص خورشید) (فرهنگ عمید) . آفتاب بلا فاصله به اداى نماز بر مى خواستند، تا اینکه رحمت خداوندى شامل حال آنها شده و مشکل آنها حل شود، پس ما باید به رسول الله (ص) اقتداء و تأسى کنیم و آن عمل را انجام دهیم .

فضیلت نماز جماعت:

نماز جماعت فضیلتهاى بسیار زیادى دارد .
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روایت مى کند که رسول الله (ص) فرمودند: ((صلاه الجماعه أفضل من صلاه الفرد بسبع وعشرین درجه)). متفق علیه

نماز جماعت بر نماز فرد و تنهائى به بیست و هفت درجه فضیلت و برترى دارد .

پس چه بهتر از اینکه إنسان مؤمن همیشه با جماعت، و در مسجد نماز بخواند تا این فضیلت را کسب نماید .

إنسان هر گامى  که براى رفتن به مسجد بر مى دارد خداوند براى او أجر و پاداش مى نویسد .

أبوهریره (رض) روایت مى کند که رسول الله (ص) فرمودند: ((صلاه الرجل فی جماعه تضعف على صـلاته فی بیته وفی سوقه خمساً وعشرین ضعفاً ذلک ؛ أنَّه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا یخرجه إلاَّ الصلاه لم یخط خطوه إلاَّ رفعت له بها درجه وحطت عنه بها خطیئه، فإذا صلى لم تزل الملائکه تصلی علیه ما دام فی مصلاه ما لم یحدث، تقول: اللهم صل علیه، اللهم ارحمه، ولا یزال فی صلاه ما انتظر الصلاه)). متفق علیه

نماز فرد در جماعت بیست و پنج برابر نماز در خانه و بازار به أجر و پاداش او از إضافه مى شود، زیرا اگر بطور کامل وضوء گرفت سپس بسوى مسجد خارج شد، و خروج او فقط براى أداى نماز در مسجد بود، هر گامى  که بر مى دارد به أجر و پاداش و ثواب او یک درجه إضافه، و از گناه او یک سیئه کاسته مى شود، و وقتى نماز را خواند همچنان فرشتگان بر او درود مى فرستند تا وقتى در جاى نمازش مى باشد، اگر وضوى خود را باطل نکند، و فرشتگان مى گویند: بار إلهى بر او درود بفرست، بار إلهى او را رحمت کن، و او در حالت نماز است تا هنگامى  که منتظر نماز بعدى است .

وقتى إنسان در جماعت نماز مى خواند از ریاکارى و نفاق و دو روئى إیمن و پاک خواهد بود .

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که مى گوید: ((من سرّه أن یلقى الله غداً مسلماً فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حیث ینادى بهنّ، فإنَّ الله شرع لنبیکم (ص) سنن الهدى، وإنَّهنَّ من سنن الهدى، ولو أنَّکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته، لترکتم سنه نبیکم، ولو ترکتم سنه نبیکم لضللتم، وما من رجل یتطهر فیحسن الطهور ثم یعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاَّ کتب الله له بکل خطوه یخطوها حسنه، ویرفعه بها درجه، ویحط عنه بها سیئه، ولقد رأیتنا وما یتخلف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق، ولقد کان الرجل یؤتى به یهادى بین الرجلین حتى یقام فى الصف)). رواه أحمد ۱/۴۱۵، ۴۱۹، ومسلم کتاب حدیث ۲۵۶ (۶۵۴) ۱/۴۵۳، وأبو داود، صحیح سنن أبی داود حدیث ۵۵۰، ۱/۱۶۳ ـ ۱۶۴، وصحیح سنن النسائی حدیث ۸۴۸، ۱/۲۸۱ .

کسیکه مى خواهد خداوند را ملاقات کند در حالیکه مسلمان است، پس بر این نمازها که براى آن أذان گفته مى شود محافظت کند، زیرا خداوند براى پیامبر شما سنتهائى که مردم را به راه مستقیم هدایت کند تشریع و قانون گذارى کرده، و این نمازها جزو این سنتهاست، و اگر نمازها را در خانه هایتان خواندید، همچنانکه این متخلف از نماز در خانه اش مى خواند، سنت پیامبرتان را ترک کرده اید، و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید گمراه خواهید شد، و مردى که وضوء را بطور کامل گرفته سپس به طرف مسجدى از این مساجد بحرکت آید، خداوند براى هر گامى  که بر مى دارد یک نیکى نوشته، و درجه اى او ثواب و أجر به او إضافه کرده، و گناهى از گناهان او کاسته مى کند، و در زمان پیامبر (ص) هیچکس از نماز جماعت تخلف نمى کرد مگر منافقى که نفاق او ظاهر و آشکار بود، و در آن زمان دو طرف مرد مریض را مى گرفتند تا او را در صف نماز قرار دهند و با جماعت نماز بخواند .

از أبى هریـره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: ((من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنه کلّما غدا أو راح)). متفق علیه

کسیکه صبح و شام بـراى نماز جماعت به طرف مسجد مى رود، هر اندازه به مسجد رود خداوند براى او در بهشت مهمانى فراهم مى کند .

از بریده (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: ((بشّر المشائین فی الظلم إلى المساجد بالنور التامّ یوم القیامه)). رواه أبوداود حدیث ۵۶۱، وصحیح سنن أبی داود ۱/۱۶۸، وابن ماجه ۱/۱۴۰، صحیح سنن ابن ماجه حدیث ۶۳۳، ۱/۱۳۰، الترغیب والترهیب ۱/۲۱۲، والترمذی حدیث ۲۲۳، ۱/۴۳۵ .

به کسانى که در تاریکى شبها به مساجد مى روند بشارت بده که در قیامت از نورى کامل برخوردار خواهند شد.

بر گرفته شده از کتاب نماز جماعت
نوشته : شیخ إسحاق دبیری – رحمه الله علیه
مصدر: سایت نوار اسلام
IslamTape.Com

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …