قاضی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه یکی از مشهورترین و بزرگ‌ترین و عادل‌ترین قاضی‌های شناخته شده بود

قاضی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه یکی از مشهورترین و بزرگ‌ترین و عادل‌ترین قاضی‌های شناخته شده بود. او می‌گوید: در تمام عمرم همیشه با عدالت قضاوت کرده‌ام و همیشه با وجدان راحت خوابیده‌ام چون به علم خودم اعتماد دارم، ولی یک بار اشتباهی کرده‌ام که شب و روز را برای من تلخ کرده است! گفتند: آن اشتباه چیست؟ گفت: روزی میان یک پادشاه و کشاورزی قضاوت می‌کردم به پادشاه گفتم بیا جلوتر بنشین!

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …