شیطان به خداوند گفت: ای خدا تو خانه داری پس خانه­ی من کجاست؟

شیطان به خداوند گفت: ای خدا تو خانه داری پس خانه­ی من کجاست؟ خداوند فرمود: خانه­ی تو حمام‌هاست. شیطان گفت: تو قرآن داری پس قرآن من چیست؟ خداوند فرمود: قرآن تو شعرهای مبتذل است. شیطان گفت تو کتاب‌های متفاوتی داری پس کتاب من چیست؟ فرمود: خال کوبی. شیطان گفت: تو اذان داری پس اذان من چیست؟ فرمود: موسیقی. شیطان گفت: تو پیامبرانی داری پس پیامبران من کیستند؟ فرمود: جادوگران. گفت: پشتبازان(یاران) من کیستند: فرمود: فال‌گیرها. گفت: برادران من کیستند؟ فرمود: اسراف کاران. گفت: مساجد من کجاست؟ فرمود: بازارها. گفت: غذای من چیست؟ فرمود: لقمه­ی بدون بسم الله. گفت شکار من چیست؟ فرمود: آنان‌که به نامحرم نگاه می‌کنند. گفت: همبستر من کیست؟ فرمود: مشروب خواران. گفت: همسفران من کیستند: فرمود: رباخواران. گفت: همصحبت‌های من کیستند؟ فرمود: زناکاران. گفت جایگاه من هنگام وزش بادها کجاست؟ فرمود: زیر ناخن‌های دراز.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …