شبهه: ارتداد یعنی دست کشیدن کلی از اسلام.

اینگونه گمان می‌شود که ارتداد آن است که از همه‌ی دین اسلام دست بکشی و با بازگشت از قسمتی از اسلام مرتد نمی‌گردی.

پاسخ: خیر. بلکه ارتداد از اسلام ممکن با انجام دادن تنها یک عمل یا گفتن یک سخن صورت گیرد، مانند آن کسانی که در غزوه‌ی تبوک تنها یک کلمه را گفتند و کافر شدند؛ هرچند تا آن زمان هم جهاد می‌نمودند ولی مرتد شدند. علمای اسلام هم بر این مسئله متفق‌اند در این باره که انسان تنها با یک عمل و سخن کفری کافر می‌شود. این مسئله نیز این شبهه را پوچ می‌کند که به یاد آوریم داستان شخص ی که همسر پدرش را نکاح کرده بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم دستور داد که او را بکشند و آن شخص تنها با انجام این عمل مرتد گشت.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …