روزی حضرت عیسی به شاگردانش فرمود: برای کاری آماده شوید!

روزی حضرت عیسی به شاگردانش فرمود: برای کاری آماده شوید! گفتند: آن کار چیست؟ فرمود: کفش‌هایتان را در آورید، زمانی‌که کفش‌هایشان را در آوردند با تشتی که در دستش داشت، پاهای آن‌ها را شست آن‌ها ناراحت شدند و گفتند: ای روح الله ما برای این کار از تو شایسته‌تر هستیم. چرا ما را پیش خود شرمنده می‌سازی!؟ فرمود: سزاوارترین مردم به فروتنی و تواضع، عالم است و من این کار را با شما انجام دادم تا شما هم بعد از من این کار را با مردم انجام بدهید و این را همیشه بدانید که بنای حِکمت و عِلم با تواضع شروع می‌شود نه با تکبّر! چون زراعت در زمینی ممکن است که صاف و هموار باشد نه در کوه و جاهای بلند و خطرناک.

مقاله پیشنهادی

نزول عیسی بن مریم علیهما السلام

بعد از خارج شدن دجال و به فساد پرداختن در زمین، الله، عیسی بن مریم …