دیدگاه شیخ ناصر الدین آلبانی رحمه اللّٰه در مورد امام نووی و امام ابن حجر عسقلانی رحمهما اللّٰه

شیخ محمد ناصر الدین آلبانی رحمه الله :

” مثل النووی ، وابن حجر العسقلانی ، وأمثالهم ، من الظلم أن یقال عنهم : إنهم من أهل البدع ، أنا أعرف أنهما من ” الأشاعره ” ، لکنهما ما قصدوا مخالفه الکتاب والسنَّه ، وإنما وهِموا ، وظنُّوا أنما ورثوه من العقیده الأشعریه : ظنوا شیئین اثنین :
أولاً: أن الإمام الأشعری یقول ذلک ، وهو لا یقول ذلک إلاَّ قدیماً ؛ لأنه رجع عنه .
وثانیاً: توهموه صواباً ، ولیس بصواب. *

ترجمه : “ظلم است به امامانی همچون نووی و ابن حجر عسقلانی و امثال آنان گفته شود که از اهل بدعت اند،من می دانم که این دو بزرگواران از اشاعره بوده اند،اما ایشان قصد مخالفت با کتاب وسنت را نداشتند،بلکه در خطا افتادند و از عقیده اشعریه چنین برداشت کردند :

نخست : اینکه امام اشعری چنین فرموده،در حالیکه ایشان قدیما چنین باوری داشتند و بعد از آن بازگشتند .
و دوما : چنین برداشت کردند که این باورها صحیح است در حالیکه چنین نیست “.

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …