حضرت محمّد صلی الله علیه وسلم در جمیع علوم اوّل و آخر و کمالات روز نظیر نداشتند.

حضرت داوود در قضاوت، حضرت طالوت در سیاست، حضرت موسی در شجاعت و بطلان کهانت، حضرت عیسی در طبابت و حضرت محمّد صلی الله علیه وسلم در جمیع علوم اوّل و آخر و کمالات روز نظیر نداشتند.

مقاله پیشنهادی

نزول عیسی بن مریم علیهما السلام

بعد از خارج شدن دجال و به فساد پرداختن در زمین، الله، عیسی بن مریم …