تعریف شرک اصغر

، شیخ عثیمین رحمه الله

شیخ محمد صالح بن عثیمین رحمه الله می فرماید :

” الشرک الأصغر، وهو: – کل عمل قولی، أو فعلی أطلق علیه الشرع وصف الشرک، ولکنه لا یُخرج من المله .” *

ترجمه : “شرک اصغر عبارت است از هر عمل یا قولی که شرع بر آن وصف شرک را اطلاق نموده اما انسان را از دایره اسلام خارج نمی کند .”

* : [ نگا: مجموع فتاوى ورسائل فضیله الشیخ محمد بن صالح العثیمین : ۱۱۵/۷ ]

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …