اقرار حضرت علی به اینکه اهل شام، برادران اسلامیِ وی هستند و او آنها را از امت اسلام بیرون نکرده است

اقرار حضرت علی به اینکه اهل شام، برادران اسلامیِ وی هستند و او آنها را از امت اسلام بیرون نکرده است

حضرت على فرمود: «اما امروز با پیدایش زنگارها در دین، کژى‌ها و نفوذ شبهه‌ها در افکار و تفسیر و تأویلِ دروغین در دین، با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم؛ پس هر گاه احساس مى‌کنیم چیزى باعث وحدت ماست و به وسیلۀ آن با یکدیگر نزدیک مى‌شویم و شکاف‌ها را پر و باقى‌ماندۀ پیوندها را محکم مى‌کنیم، به آن تمایل نشان مى‌دهیم، آن را گرفته و دیگر راه‌ها را ترک مى‌گوییم»[۹۶].

[۹۶]- خطبه ۱۲۱.

مقاله پیشنهادی

بدنت بر تو حقی دارد، چشمانت بر تو حقی دارند، همسرت بر تو حقی دارد و دیدار کننده‌ات نیز بر تو حقی دارد

عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما گوید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم …