ائمه و بزرگان مشهور زیدیه

ائمه و بزرگان مشهور زیدیه

مشهورترین ائمه زیدیه عبارتند از

  1. امام هادی، یحیی بن حسین زاهد بن قاسم (متوفی ۲۹۸ه‍).
  2. حسن بن زیدبن محمد بن اسماعیل (متوفی ۲۵۰ه‍).
  3. قاسم بن ابراهیم علوی (متوفی ۴۵۵).
  4. محمد بن اسماعیل صنعانی (متوفی ۸۵۲ه‍). وی نویسنده‌ی کتاب «سبل السلام» می‌باشد، کتابی که دراصل شرح «بلوغ المرام من أدله الاحکام» نوشته‌ی حافظ ابن حجر می‌باشد.
  5. محمد بن علی بن محمد شوکانی صنعانی (متوفی ۱۲۵۰ه‍).

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …