آثار و نتایج حسادت (۴)

۴- حسرت و درد و غم و کوتاه شدن عمر برای شخص حسود

شخص حسود با حسادت در واقع به خود آزار می رساند و مانند بیماری خوره از درون خود را تهی می کند و همیشه با خود درگیر و در کشمکش است. معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما جالب می گوید: (لیس فی خصال الشر أعدل من الحسد یقتل الحاسد قبل أن یصل للمحسود) یعنی در میان صفات نکوهیده و بد، عادلانه تر از حسادت چیزی نیست قبل از اینکه ضرر آن به دیگران برسد خود حسود را از پای در می آورد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …