بر پیشانی دجال کلمهٔ «کافر» نوشته شده

اما با این وجود پیروانی خواهد داشت که به دنبال «ایمان» هستند!

چه رسد به کسی که در ظاهر پرچم حق به دست گرفته و در پنهان کمر به نابودی آن بسته است؟

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …