ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﻭﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺍﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺷﻌﺒﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﻭﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ! ، ﻣﻦ ﻃﺸﺖ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ .
( ﺗﻮﺿﯿﺢ : ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥ، ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﺍﺯ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ، ﻃﺸﺖ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺣﺪﯾﺚ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ.)
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋُﯿﯿﻨﺔ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ:
ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻌﺒﺔ ﯾﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪﯾﺚ ﺃﻓﻠﺲ ! ، ﺑﻌﺖُ ﻃَﺴْﺖَ ﺃﻣﯽ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺩﻧﺎﻧﯿﺮ !
[ﺳﯿﺮ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ‏( ۷/۲۲۰) ]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …