یعقوب بن عتبه بن مغیره بن الاخنس ابن شریق الثقفی (م: ۱۲۸ هجری)

از ثقات و از راویان مورد اعتماد بود، امرا و والیان در انتظام و نظم امور مملکتی از وی کمک و مشورت می‌گرفتند، از فقهای مدینه و عالم به سیرت بود و اخنس بن شریق جدّ او، بزرگترین دشمن رسول اکرم  صلی الله علیه و سلم به حساب می‌آمد.

مقاله پیشنهادی

نمی‌دانم که از کدام یک از این دو چیز خوشحال شوم: از آمدن جعفر یا از فتح خیبر

وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم از خیبر باز می‌گشت جعفر بن ابی‌طالب با …