گُذر وقت

هراکلیتوس دانشمند یونانی می‌گوید: گُذر وقت مثل آنست که پایت را در آب روخانه کنی بعد پایت را خارج کنی و دوباره وارد آن کنی مطمئَناً جای پای اوّلی رفته است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …