کشاورزی با کارگرهایش گندم کاشتند

کشاورزی با کارگرهایش گندم کاشتند، بعد از مدتی کارگرهای کشاورز به صاحب زمین خبر دادند که گندم‌هایی که ما کاشتیم، سبز شده‌اند امّا دشمن شبانه آمده و لابه­لای گندم‌ها علف‌های هرز کاشته است! اجازه بدهید تا برویم علف‌های هرز را از میان گندم‌ها خارج نماییم؟ امّا صاحب مزرعه آن‌ها را از این کار منع کرد و گفت: اگر این کار را انجام دهید گندم‌ها همراه علف های هرز بیرون می‌آید، پس صبر نمایید تا فصل درو بیاید آنگاه همه را با هم درو می‌کنیم، سپس گندم‌ها را دسته می‌کنیم و داخل انبار ذخیره می‌کنیم و علف‌های هرز را دسته می‌کنیم و داخل آتش می‌اندازیم!([۱]).

[۱]– انجیل یوحنْا. ترجمه تفسیری.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …