کسی‌که زیاد شوخی کند، هیبتش کم می‌شود،

حضرت عمر به احنف بن قیس فرمود: کسی‌که زیاد شوخی کند، هیبتش کم می‌شود، کسی‌که زیاد بخندد، حقیر می‌شود و کسی‌که زیاد حرف بزند، ذلیل می‌شود([۱]).

[۱]– احیاء العلوم الدین /ج ۲٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …