چهار گونه خوابیدن وجود دارد

حضرت علی (کرم الله وجه) می‌فرماید: چهار گونه خوابیدن وجود دارد: ۱- کسانی‌که بر پشت خود می‌خوابند، پیامبرانند که منتظر وحی هستند. ۲- کسانی‌که برطرف راست خود می‌خوابند، مؤمنانی هستند که برای‌شان الهام می‌شود. ۳- کسانی‌که به طرف چپ خود می‌خوابند، فرزندان پادشاه هستند که می‌خواهند غذاهایی که خورده‌اند، راحت‌تر هضم شود. ۴-  کسانی‌که بر روی شکم خود می‌خوابند، برادران شیطان هستند.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …