چهار چیز است که هرکس برای خود از الآن آماده نماید از گروه غافلین نوشته نمی‌شود:

چهار چیز است که هرکس برای خود از الآن آماده نماید از گروه غافلین نوشته نمی‌شود: ۱- کسی‌که از الآن کفنی برای خود آماده کند. ۲- کسی‌که از الآن وصیّتی برای خود بنویسد. ۳- کسی‌که هر شب بیست بار مرگ خود را برای خود یادآور شود. ۴-  هر کس که دائماً زبانش در حال ذکر کرده باشد([۱]).

[۱]– تنبیه الغافلین /ج ۲ به کوشش ابولیث سمرقندی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …