چهار قسم بودن خلقت انسان‌ها

۱- بدون پدر و مادر – مثل حضرت آدم
۲- از پدر بدون مادر – مثل حضرت حوّا.
۳- از مادر بدون پدر – مانند حضرت عیسی
۴- از پدر و مادر – مانند من و شما.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …