پیوندهای خویشاوندی بین خلفاء و ائمه (۲)

نام سه تن از فرزندان حضرت علی
ابوبکر بن علی
و عمربن علی
و عثمان بن علی
بوده است که همگی همراه
برادارن دیگر خود،حسین و
ابوالفضل و جعفر در واقعه
کربلا به شهادت می رسند

اما می بینیم که از آنها با اینکه این همه از
کربلا و شهدایش سخن میگویند
هیچ ذکری نمی شود

نام دو تن از فرزندان حسن بن علی
ابوبکر بن حسن و عمربن حسن
است که ابوبکر نیز همراه عموهایش
در کربلا به شهادت می رسد
اما از او نیز نیز بخاطر نامش
نامی برده نمی شود

نام دو تن از فرزندان حسین بن علی
نیز،ابوبکربن حسین و عمربن حسین
بوده است که آن دو نیز همراه با
پدر و عموها و برادرانش در همان
واقعه کربلا به شهادت می رسند
اما باز هم بخاطر نامشان از
آنها ذکری به میان نمی آید

نام دو تن از فرزندان علی بن حسین
ملقب به زین العابدین که یکی
کنیه های او نیز”ابوبکر” بوده است
“عمربن زین العابدین”
و”عایشه بن زین العابدین” بوده است

نام سه تن از فرزندان
موسی بن جعفر
ابوبکربن جعفر
عمربن جعفر
عایشه بن جعفر
بوده است

نام یک۸ی از فرزندان
علی بن محمد ملقب به هادی
عایشه بوده است…..دانستن….بد نیست….
چقدر خوب می شد کمی مطالعه کنیم تاریخ را، انوقت مطمئنا بهتر. از این زندگی خواهیم کرد.

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …