پیوندهای خویشاوندی بین خلفاء و ائمه (۱)

بین خانواده پیامبر و هرچهار
خلیفه،پیوند و رابطه خویشاوندی
محکمی برقراربود،به گونه ای
که حضرت عایشه،دختر،ابوبکر
همسر پیامبر بود
سپس حضرت حفصه،دخترعمر را
به نکاح خویش در آورد
و ازطرفی حضرت فاطمه رابه
ازدواج علی درمی آورد
همچنین حضرت رقیه را به
نکاح عثمان در می آورد که
نتیجه اش فرزند پسری به نام
عبدالله که در سن هفت سالگی
در اثر زخم شدیدی که از منقار
خروس به چشمش اصابت کرد
وفات یافت و چون رقیه نیز در
سال دوم هجری در مدینه وفات
یافت،پیامبر دختر دیگرش،ام کلثوم
را به همسری اش در آورد و چون
ام کلثوم نیز پس از چندی از دنیا
رفت،پیامبر فرمود: اگر دختری
دیگری داشتم باز به عثمان میدادم
و لذا ملقب به ذوالنورین گردید

در واقع پیامبر داماد ابوبکر و عمر
میباشد،و علی و عثمان نیز داماد
پیامبر می باشند

اما خود حضرت علی نیز،دخترش
ام کلثوم را به ازدواج حضرت عمر
در آورد که صاحب فرزندی بنام
زید از ازدواج عمر و ام کلثوم شد

همچنین زمانی که جعفربن ابی طالب
برادر حضرت علی به شهادت رسید
همسرش اسماء بنت عمیس به
ازدواج حضرت ابوبکر ور می آید
که نتیجه آن،پسری به نام
“محمدبن ابی بکر” می باشد که
حضرت علی او را بعدها به ولایت
مصر منصوب می کند

زمانی حضرت ابوبکر وفات می یابد
حضرت علی همسرش را به نکاح خود
در می آورد و فرزندی به نام یحیی
از او متولد می شود

همچنانکه در خطبه ۶۷ نهج البلاغه
آمده است،محمد فرزند ابوبکر
مورد علاقه فراوان علی بود و در
کنار فرزندان خود او را بررگ کرد
و به هنگام خلافتش او را به زمامداری
مصر منسوب نمود

وقتی دو دختر یزگرد را به مدینه
آوردند حضرت عمر یکی را به عقد
حضرت حسین، و دیگری را به عقد
محمد پسر حضرت ابی بکر در آورد

حضرت حسین از شهربانو
“حضرت زین العابدین” را صاحب شد
و محمد بن ابی بکر نیز از همسرش
صاحب پسری به نام “قاسم” گشت

و بنابراین آن دو پسر خاله هم بودند
قاسم نیز بعدها با دختر عموی خود
“اسماء” دختر عبدالرحمن بن ابی بکر
ازدواج کرد و از وی دختری بنام
“ام فروه” به دنیا آورد که همسر
امام باقر و مادر امام صادق گردید
و از این جهت امام صادق فرمود
“ولدنی ابوبکر مرتین”
ابوبکر دو بار جد من است

و قرابت دیگر،ازدواج حضرت حسین
با حفصه،دختر عبدالرحمن بن ابی بکر
نوه ی ابوبکر است که پس از شهادت
با عبدالله بن زیبر ازدواج کرد

همچنین ام کلثوم دختر جعفربن
ابی طالب،همسر،ابان،پسر عثمان بود

و سکینه دختر حضرت حسین،همسر
زید،پسر عمروبن عثمان نوه ی حضرت
عثمان بود

همچنین نوه ی دوم حضرت علی
فاطمه دختر دیگر حضرت حسین
همسر نوه ی دیگر حضرت عثمان
عبدالله بن عمرو بن عثمان بود
که بعد از وفات حسن نوه علی
پسر حسن بن علی با او ازدواج کرد
و فرزندی به نام محمد آورد

همچنین نوه حسن بن علی ام قاسم
دختر حسن مثنی همسر نوه دیگر
حضرت عثمان مروان پسر ابان بن
عثمان بود که او هم پسری به نام
محمد بن مروان به دنیا آورد

آیا این پیوندهای
خویشاوندی،همگی دلیل بر
رضایت و دوستی و برادری
بین خلفاء و علی و فرزندانش
نیست،اگر چنین نبوده چرا بعد از
وفات خلفاء این پیوندها و
همچنان بین فرزندانشان ادامه داشت

نامگذاری فرزندان
حضرت علی به نام خلفاء

مسلم است هر انسانی،نام نیکو
و دارای معانی خوب و یا نام
اشخاص مورد علاقه اش را برای
فرزندانش انتخاب می کند و بر
میگزیند که نشانه علاقه و ابراز
محبت بدیشان است.

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …