پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید…

پیش ساحر و رمال و فالگیر نروید…

پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «مَن أتَى کاهِنَاً فَصَدَّقَهَ بمَا یَقُولُ فَقَد کفَر بمَا أنزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَیهِ وَسَلَّم» مسند بزار (۳/ ۴۰۰/۳۰۴۵) با تصحیح البانی (۳۳۸۷) در سلسله احادیث صحیحه.

«هر کس پیش فالبینی (کسی است که ادعای علم غیب می کند و بوسیله ستارگان مردم را از غیب خبر می دهد) برود و بر گفته هایش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد (صلی الله علیه وسلم) نازل شده سرباز زده و کفر ورزیده است».

مقاله پیشنهادی

اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم …