پهلوان واقعی چه کسی است؟

پهلوان آن کس نیست که وزنه‌های ۶۰۰ کیلویی را بر بالا سر خود ببرد بلکه آن است هنگام خشم بر غضبش غلبه نماید و قهرمان آن کس نیست که مدال طلایی خود را ببوسد و به مردم نشان دهد بلکه آن کس است که نفسش را خوار نماید و به مردم نشان دهد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …