پندی برای مومنان پرهیزگار

به همان آن نسبتی که نیکیها و حسنات در نگاه و تصورت کوچک و ناچیز جلوه دهد؛ در نزد الله مهربان بزرگ می شوند و به آن اندازه ای که آنها را در قلبت بزرگ و عظیم بشماری؛ در نزد رب العالمین اندک و کوچک خواهند شد. معامله با گناهان نیر برعکس – آنچه در مورد حسنات گفتیم- خواهد بود.

«کلما صغرت حسناتک فی عینک کبرت عند الله، وکلما کبرت وعظمت فی قلبک قلّت عند الله وصغرت، وسیئاتک بالعکس».

(ابن القیم -رحمه الله- (مدارج السالکین: ۱/۷۰۳)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …