پشه تا زمانی زنده است که گرسنه است

ربیع بن انس می‌گوید: پشه تا زمانی زنده است که گرسنه است امّا زمانی‌که سیر و فربه شد، می‌میرد و قلب انسان نیز چنین است زمانی‌که از مال دنیا و غم و اندوه به آن پُر شد و از ذکر خدا خالی ماند، می‌میرد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …