وفات حضرت حسن بصری

اثر این خلوص پایبندی دینی و کمالات علمی و روحانی این بود که تمام بصره فریفته ایشان بودند و در سال ۱۱۰ هجری هنگامی که وفات فرمودند همۀ مردم شهر ایشان را تشییع جنازه می‌نمودند[۱] و در تاریخ بصره اولین بار بود این واقعه پیش آمد که همه مردم به گورستان رفته، به همین علّت در آن روز در مسجد جامع شهر نماز عصر انجام نگرفت[۲]. پس از حضرت حسن بصری/ هر یکی از جانشینان علمی و روحانی وی در ادوار خویش فعالیت دعوت الی الله، دعوت آخرت و دعوت ایمان و عمل را ادامه دادند و نگذاشتند که خلایی به وجود بیاید. ۲۲ سال بعد از وفات حسن بصری/ خلافت امویه به پایان رسید و خلافت عباسی آغاز شد. به جای دمشق بغداد دار الخلافه گردید و مرکز توجه جهان شرق شد.

[۱]– بصره در آن زمان بزرگ‌ترین شهر عراق بود و پس از دمشق که پایتخت خلافت بود در تمام مملکت اسلامی شهر دو به شمار می‌رفت.

[۲]– تاریخ بن خلکان.

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …