وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، از او پرسیدند: وصیّتی برای ما بکن که در دنیا به آن عمل نماییم.

فرمود: ۱- فقط با دختران جوان ازدواج کنید. ۲- از گوشت مانده پرهیز کنید و گوشت تازه بخورید. ۳- میوه­ی نارس و کال نخورید. ۴- خودتان را خسته نکنید، چون باعث نقصان عمرتان می‌شود. ۵- تا زمانی‌که در حالت بیماری تحمّل دارید خود را معالجه نکنید (حضرت علی نیز فرموده است هنگام مریضی تا حد توان به رختخواب نروید). ۶- هر ماه برای از بین بردن موهای بدن از آهک استفاده کنید، چون باعث ذوب بلغم، از بین رفتن زرد آب و زیاد شدن گوشت می‌شود. ۷- بعد از ناهار بخوابید. ۸-  بعد از شام ۴۰ قدم راه بروید.

فرزدق پزشک دیگر چنین نصیحت می‌کند: ۱- هرگز دارو مصرف نکن مگر موقع ضرورت ۲- وقتی در معده‌ات غذا است غذا مخور و اگر خوردی ۴۰ قدم راه برو. ۳- وقتی شکمت را پر از غذا کردی بر پهلوی چپت بخواب. ۴- میوه‌های آخر فصل را مخور. ۵- همیشه مسواک بزن. ۶- با پیر زنان ازدواج مکن. ۷-  هرگز دو وعده گوشت نخور چون گوشت روی گوشت، مار بزرگ و سیاه را در بیابان می‌کشد

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …