وابتغوا إلیه الوسیله

معنای این فرموده الله سبحانه و تعالی چیست؟
وابتغوا إلیه الوسیله [المائده:۳۵]

متصوفه در معنی این فرموده میگویند:
یعنی هر چیزی میتواند شما را به الله نزدیک میکند. پس این اسباب را بطلبید تا آنچه را که میخواهید محقق گردد.
درخواستهای شما با این اسباب محقق خواهد شد.
میگویند از بهترین اسباب اولیاء و انبیاء هستند پس آنها را وسیله قرار دهید تا به الله نزدیکتر شوید و هر آنچه که میخواهید محقق گردد.
رد شبهــــــــــــــــــــه:
این تعریف را از کجا می آورید؟
کدام عالم لغت این گونه معنی کرده است؟
کدام یک از سلف صالح اینگونه تفسیر کرده است؟
این هم از مکر و حیله های عوام فریبانه شماست که با فکر و خیال خود آیات را تفسیر میکنید.
الله تعالی میفرماید:
{ ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻭَﺍﺑْﺘَﻐُﻮﺍْ ﺇِﻟَﻴﻪِ ﺍﻟْﻮَﺳِﻴﻠَﺔَ } ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ۳۵ ‏] تفسیر سلف
قال ابن عباس والسدی و قتاده: ” أی تقربوا إلیه بطاعته و العمل بما یرضیه”
ترجمه: یعنی به با طاعت و عمل به آنچه که الله بدان راضی است به او نزدیک شوید.
قال ابن کثیر: ” و هذا الذی قاله هؤلاء الأئمه لا خلاف بین المفسرین”
ترجمه: در تفسیری که این امامان فرمودند هیچ خلافی بین مفسرین نیست.
قال الطبری فی تفسیره: ” أن الوسیله هی التقرب إلی الله بطاعته و العمل بما یرضیه”
ترجمه: وسیله به معنای نزدیک شدن به الله با طاعت و انجام اعمالی که الله بدانها راضی است میباشد.
تفسیر بن کثیر ج۲ ص ۵۲-۵۳
تفسیر الطبری مجلد الرابع ج۶ ص ۱۴۶-۱۴۷
الدر المنثور ج۲ ص۲۸۰
با توجه به این تفسیر ها در می یابیم مراد الله تعالی از وسیله همان وسایل و اسباب شرعی هستند.
همان انجام اعمال صالح و ترک محارم و منهیات.
همان توسل به اعمال صالح خود انسان
همان متوسل شدن به ایمان و تقوا و طاعت و جهاد فی سبیل الله و … که همگی از راه های فلاح و رستگاری میباشند.
نه آنچه که متصوفه بدان قائل اند(توسل بالأموات).

مقاله پیشنهادی

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»!

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»! نزدیک‌ترین راه برای کسب …