هرکس گرسنه بماند، آرزوهایش کوتاه می‌گردد

یحیی بن معاذ می‌فرماید: هرکس گرسنه بماند، آرزوهایش کوتاه می‌گردد و قلبش روشن می‌شود و شیطان در قلبش جایی برای خود نمی‌یابد.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …