هرکس گرسنه بماند، آرزوهایش کوتاه می‌گردد

یحیی بن معاذ می‌فرماید: هرکس گرسنه بماند، آرزوهایش کوتاه می‌گردد و قلبش روشن می‌شود و شیطان در قلبش جایی برای خود نمی‌یابد.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …