هرکس بمیرد و این سه خصلت در او باشد وارد بهشت نمی‌شود: ۱- تکبّر ۲- خیانت ۳- بدهی.

روزی حضرت علی بن ابی طالب با غلامش به بازار رفت و دو پیراهن خرید یکی به قیمت یک درهم برای خود و دیگری به قیمت سه درهم برای غلامش. بعد از خرید لباس برای خود آستین آن را با قیچی کوتاه کرد و برای سخنرانی تشریف بُرد تا هیچ تکبّری را برای خود باقی نگذارد و هرکس بمیرد و این سه خصلت در او باشد وارد بهشت نمی‌شود: ۱- تکبّر ۲- خیانت ۳- بدهی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …