هرکسی می‌خواهد زینت مجلس را تماشا کند

ابراهیم نخعی می‌فرماید: هرکسی می‌خواهد زینت مجلس را تماشا کند، به کسی نگاه کند که سکوت کرده است؛ زیرا سکوت زینت عالم است و پرده­ی جاهل.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …