نگاهی گذرا به تفاوت دنیای صحابه و دنیای ما

نگاهی گذرا به تفاوت دنیای صحابه و دنیای ما

زمانی که برای اصحاب مشکلی پیش می آمد آن مشکل از آنِ همه بود.

برای مثال:

چون اصحاب به مدینه آمدند و با مشکل آب روبرو شدند امام عثمان رضی الله عنه چاه آب را می خرد تا مسلمانان از این مشکل رهایی یابند،

یا چون امام علی رضی الله عنه ازدواج می کند و با مشکل مادی روبرو می شود امام عثمان ذره اش را چندین برابر قیمت آن می خرد تا مشکل مالی اش حل شود و سپس همان ذره را به عنوان هدیه به او برمی گرداند.

اما در دنیای ما چون مسلمانی به مشکلی برمی خورد مثلا با مشکل مالی روبرو شود و مجبور به فروش خانه اش گردد زیر قیمت از او می خریم زیرا می دانیم چاره ایی جز فروش آن ندارد.

یا اگر مریضی نیاز به کمک مادی داشته باشد بانگاه ترحم آمیز به او می نگریم و مشکلش را تنها از آن او می دانیم

هنگام معامله و دادوستد هم، چون شخصی از اصحاب می دید قیمت کالا بیشتر از آنچه فروشنده گفته می ارزد قیمت واقعی را پرداخت می کرد

اما در دنیای ما اگر فروشنده ایی به هر دلیلی از قیمت جنسش بی خبر باشد با همان قیمت می خریم و آن را زرنگ بازی می دانیم

و این نه نشانه تفاوت دنیای ما، بلکه تفاوت یقیین و ایمان ما با ایمان اصحاب است.

آیا ما پیرو همان اصحابیم؟!!!!!!

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …