نصاب زکات شتر، گاو و گوسفند

۱- نصاب زکات شتر

از ۵ تا ۹ یک گوسفند

از ۱۰ تا ۱۴ دو گوسفند

از ۱۵ تا ۱۹ سه گوسفند

از ۲۰ تا ۲۴ چهار گوسفند

از ۲۵ تا ۳۵ یک بنت مَخاض (شتر ماده یک ساله)

از ۳۶ تا ۴۵ یک بنت لَبون (شتر ماده دو ساله)

از ۴۶ تا ۶۰ یک حِقَّه (شتر ماده سه ساله)

از ۶۱ تا ۷۵ یک جَذَعَه (شتر ماده چهار ساله)

از ۷۶ تا ۹۰ دو بنت لَبون

از ۹۱ تا ۱۲۰ دو حِقَّه

در صورتی که بیش از ۱۲۰ شتر داشت در هر ۴۰ شتر یک بنت لَبون زکات و در هر ۵۰ شتر یک حِقَّه واجب است.

و در ۱۲۱ شتر سه بنت لَبون و در ۱۳۰ یک حِقَّه و دو بنت لَبون و در ۱۵۰ شتر سه حِقَّه باید زکات بدهد. در ۱۶۰ شتر چهار بنت لَبون و در ۱۸۰ شتر دو حِقَّه و دو بنت لبون و در ۲۰۰ تا، پنج تا بنت لَبون یا چهار تا حِقَّه زکات بدهد.

بر کسی‌که یک بنت لبون واجب شد و بنت لبون نداشت می‌‌تواند یک بنت مَخاض بدهد و کمبود قیمت آن را که دو گوسفند و بیست درهم است، پرداخت نماید. یا یک حِقَّه بدهد و اضافه قیمتش را از مأمور جمع آوری زکات بگیرد…. و این فقط به زکات شتر اختصاص دارد.

مقاله پیشنهادی

اموری که باعث باطل شدن اعتکاف می‌‌شود

اعتکاف با خروج بیهوده از مسجد، آمیزش با همسر، ارتداد و مستی باطل می‌‌شود. الله …