نخستین علاج حرام، باز کردن درهای حلال است

مردم وقتی که درهای حلال بسته شود به حرام دچار می‌شوند، برای همین نخستین علاج حرام، باز کردن درهای حلال است.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …