نحوه مجازاتهای کوروش

حقایقی در مورد کوروش و هخامنشی.
مجازاتهای کوروشی :

“هرکس از دستورات من تمرد کرد ، او را به صلابه بکشید و بکشید

و اموالش را هم به نفع من مصادره کنید !”

فلاویوس ژوزفوس مورخ بزرگ رومی-یهودی می نویسد :

»شاه کوروش به سیسنس و ساترابازنس سلام می فرستد :

من دستور دادم که کاهنان یهودی نیز بایستی همچون دیگر مردم یهود ، طبق قوانین موسی در اورشلیم قربانی کنند ، و هنگام انجام این کار برای حفظ شاه )کوروش) و خانواده اش به سوی خدا دعا کنند تا شاهنشاهی پارس ادامه داشته باشد !

اما اراده من اینطور است کسانی که از این احکام نافرمانی کنند بایستی به صلیب کشیده شوند و اموالشان به سود خزانه سلطنتی ثبت و ضبط شود !

Josephus , Antiquities of the Jews , Book 11 , Chapter 1-3

مقاله پیشنهادی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و …