مغرور نباش , قبر جایگاه توست

شما ثروتمند هستید ؟

شما قوی هستید ؟

شما مستقل هستید ؟

شما به کسی نیاز ندارید ؟

حالا خوب , اما در هنگام مردن اوضاع تو چگونه خواهد بود ؟

بعد از مرگ شما به کسی نیاز دارید که بدن شما را بشویید ؟

شما به کسی نیاز داردید که شما را کفن کند ؟

شما به کسی نیاز دارید که لاشه شما را دفن کند ؟

و ….

و مهمتر از همه شما به کسی نیاز دارید که نماز چنازه تان را بخواند و برای شما دعا کند ؟

پس مغرور نباش.

در این دنیا متواضع زندگی کن

بدان که شیطان هم احمق نبود بلکه مغرور بود

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …