مرض توهین به صحابه

اگر انسان با درد سرطان از دنیا برود، بهتر است چون ممکن است به خاطر درد کشیدنش از شهید نوع دوّم محسوب شود ولی اگر با مرض توهین به صحابه از دنیا برود، عاقبتش را خدا می‌داند.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …