مجازات خداوندی تنها به سبب وجود فساد بر سر امت‌ها نازل نمی‌شود،

مجازات خداوندی تنها به سبب وجود فساد بر سر امت‌ها نازل نمی‌شود، چرا که هیچ امتی خالی از فساد نیست، بلکه به سبب عدم وجود مصلحان گریبانگیر آنان می‌شود؛ به ویژه اگر امت‌ها با مصلحان خود به مبارزه برخیزند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …