مجازات خداوندی تنها به سبب وجود فساد بر سر امت‌ها نازل نمی‌شود،

مجازات خداوندی تنها به سبب وجود فساد بر سر امت‌ها نازل نمی‌شود، چرا که هیچ امتی خالی از فساد نیست، بلکه به سبب عدم وجود مصلحان گریبانگیر آنان می‌شود؛ به ویژه اگر امت‌ها با مصلحان خود به مبارزه برخیزند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …