مثال قلب…

۸۱۴۴۳۵۸۹۵_۵۹۶۹۵_۱۳۴۱۸۵۷۶۵۹۴۷۲۴۴۲۰۴۷۱

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …