قلب مانند پرنده ای است

قلب مانند پرنده ی است

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

«مثال قلب مانند پرنده ای است که هر آنچه بالارود از آفتها دور گردد و هر آنچه فرود آید در دام آفتها می افتد»

الداﺀ والدواء ۱۱۹

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …