قلب مانند پرنده ای است

قلب مانند پرنده ی است

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

«مثال قلب مانند پرنده ای است که هر آنچه بالارود از آفتها دور گردد و هر آنچه فرود آید در دام آفتها می افتد»

الداﺀ والدواء ۱۱۹

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …