قضاوت ابو حنیفه

روزی زن کم شعوری مورد اذیّت مردی قرار گرفت تا این‌که مرد را فحّاشی کرد و آن مرد، فحّاشی زن را نزد قاضی وقت ابن ابی لیلی که معتزلی بود برد و ابن ابی لیلی در مسجد دو حدّ را بر زن کم خرد جاری نمود.

وقتی این ماجرا به گوش ابوحنیفه رسید فرمود: قاضی در هفت مورد خطا کرده است!

خطای اوّل – آن‌که حکم صادر شده بر زن کم شعور به هَدَر رفته است.

خطای دوّم – حدّ بر او جاری شد در حالی‌که ابلهان از این قاعده مستثنی می‌باشند.

خطای سوّم – دو حد جاری شد در حالی‌که حدّ دشنام تنها یک بار می‌باشد.

خطای چهارم – دو حدّ بدون فاصله­ی زمانی ناجایز است، فاصله‌ای برای بهبودی می‌باشد.

خطای پنچم – حدّ در مسجد جاری شده است و مسجد جای اجرای حکم نمی‌باشد.

خطای ششم – حدّ برای زن در حال نشسته زده می‌شود برخلاف مرد که در حالت ایستاده زده می‌شود و او حدّ زن را ایستاده زده است.

خطای هفتم – زن را بدون حضور ولی و سرپرست زده است که این حالت درست نیست. چون در فاصله­ی زدن حدّ ممکن است بدن زن برهنه شود و باید محارمش آن را پوشش دهند([۱]).

[۱]– المّبسوط / ۵۷۸٫

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …