فقیر پنچ خصوصیّت دارد

فقیر پنچ خصوصیّت دارد: اوّل – به فقرا ثواب هر عملی بیشتر از غنی داده می‌شود، هرچند کم یا مساوی باشند. ۲- فقیر در دنیا به آرزو‌هایش نمی‌رسد و این نیز پاداش دارد. ۳- فقیر از غنی پانصد سال زودتر وارد بهشت می‌شود. ۴- در روز قیامت حساب فقیر از غنی آسان‌تر خواهد است و از زکات و حج سؤال نمی‌کنند. ۵- در قیامت شرمندگی فقیر نسبت به ثروتمند کمتر است([۱]).

[۱]– تنبیه الغافلین / ج ۲٫ ابولیث سمرقندی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …