فقیر پنچ خصوصیّت دارد

فقیر پنچ خصوصیّت دارد: اوّل – به فقرا ثواب هر عملی بیشتر از غنی داده می‌شود، هرچند کم یا مساوی باشند. ۲- فقیر در دنیا به آرزو‌هایش نمی‌رسد و این نیز پاداش دارد. ۳- فقیر از غنی پانصد سال زودتر وارد بهشت می‌شود. ۴- در روز قیامت حساب فقیر از غنی آسان‌تر خواهد است و از زکات و حج سؤال نمی‌کنند. ۵- در قیامت شرمندگی فقیر نسبت به ثروتمند کمتر است([۱]).

[۱]– تنبیه الغافلین / ج ۲٫ ابولیث سمرقندی.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …