فقرا سه چیز دارند:

شقیق بلخی می‌فرماید: فقرا سه چیز دارند: ۱- آرامش ۲- فراغت دل ۳-  آسانی حساب و اغنیا سه چیز دارند: ۱- اضطراب ۲- مشغولیّت دل ۳-  سختی حساب.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …