فقرا سه چیز دارند:

شقیق بلخی می‌فرماید: فقرا سه چیز دارند: ۱- آرامش ۲- فراغت دل ۳-  آسانی حساب و اغنیا سه چیز دارند: ۱- اضطراب ۲- مشغولیّت دل ۳-  سختی حساب.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …