فضیلت صبح زود رفتن به سر کار

شایسته است که برای طلب رزق صبح زود به دنبال کار بریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (یا الله! در صبح زود [سر کار رفتنِ] امتِ من برکت بده).[۱]

[۱]. صحیح ابوداود (ش:۲۶۰۶) و ترمذی (ش:۱۲۱۲).

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …