فرق بین معجزات پیغمبران و سایر امور خارق العاده

درصورتی که یک مسلمان یک کار خارق العاده¬ای را از کسی ببیند که با شرایط معجزه که قبلا گفته شد تطبیق نمی‌گردد، معجزه شمرده نمی‌شود. دانشمندان قرآن شناس میان معجزات پیغمبران و سایر امور خارق العاده که شاید توسط بعضی از انسان‌های بی‌دین مانند جادوگران، فال‌بینان و غیره صورت پذیرد فرق‌های زیر را بیان داشته¬اند:
۱- پیغمبر مکلف است آنچه را برایش خبر داده می‌شود به دیگران صادقانه انتقال دهد و از اینکه پیغمبر معصوم است در تبلیغ اسلام و به خصوص تقدیم معجزات کاملا صادق می‌باشد بر عکس آن فال¬بین‌ها و جادوگران اساس خود را بر دروغ گذاشته‌اند.
۲- پیغمبران مردم را به عهد آخرت، عبادت پروردگار یگانه دعوت می‌نمایند. اعمال‌شان نیک می¬باشد و دیگران را در تعاون و همکاری با نیکی‌ها دعوت می‌کنند. اساس زند‌گی‌شان تقوا است و مجالس‌شان نیز مجالس تقوا می‌باشد. بر عکس آن، مخالفین پیغمبران مردم را به شرک کلمه و به دست آوردن منافع دنیوی امر می‌نمایند. جادوگران و فال¬بین‌ها به خاطر به دست آوردن پول برای خود و منفعت برای مشتریان از هیچ نوع گناه و تجاوزی دریغ نمی‌کنند.
۳- سحر و جادو‌گری و فال¬بینی اموری‌اند که برای تمام فال¬بین‌ها و جادوگران واضح‌اند. کار خارق العاده نیست فقط با همکاری شیاطین امور را انجام می‌دهند که در نظر انسان خارق العاده باشد، اما معجزات پیغمبران چیزی عادی نیست و حتی یک پیغمبر نمی‌تواند معجزه¬ی یک پیغمبر دیگر را انجام دهد، زیرا هر پیغمبر معجزات ویژه¬ی خودش را دارا است.
۴- فال¬بینی و جادوگری با آموختن و تلاش نمودن کسب می‌گردد و کسی می‌تواند نزد جادوگر برود و آنچه را او می‌داند بیاموزد؛ بر خلاف معجزات که کسی نمی‌تواند بیاموزد؛ زیرا معجزه فقط به امر خداوند عزوجل می‌شود و حتی خود پیغمبر به اختیار خود نمی‌تواند معجزه را انجام دهد.
۵- آنچه را فال¬بین‌ها و ساحران به مردم نشان می‌دهند در دسترس مردمان و جنیات قرار دارد در حالی که معجزات را هیچ انسان و جنی نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند.
۶- سحر و فال¬بینی ممکن است معارضه شود و کسی مانند آن را بیاورد و یا بهتر و قویتر از آن. در حالی که معجزات پیغمبران کاملاً معارضه نیست و کسی نمی‌تواند مانند آن را بیاورد.
۷- معجزات را هیچ مخلوقی نمی‌تواند انجام دهد فقط به امر خداوند است و برای پیغمبر خاصی داده می‌شود. ملایکه‌ها و سایر پیغمبران نمی‌توانند معجزه را تکرار و یا ایجاد نمایند برخلاف آن عملکرد جادوگران ممکن است توسط جنیات و شیاطین‌ انجام شود.
۸- پیغمبران برادران یکدیگرند، پیغمبران قبلی و بعدی خود را تأیید می‌نمایند و همیشه از آنان به نیکی و صداقت یاد می‌کنند و امت خویش را به ایمان داشتن به آنان دعوت می‌کنند. در حالی که ساحران و فال¬بین‌ها یکدیگر را لعنت می‌کنند و زبان زشت در مقابل یکدیگر دارند.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …